Archives

 

 

 

The VMU Lithuanian Emigration Institute collects and researches the archive materials of Lithuanian diaspora.

 

 

The Institute holds valuable archive materials that were collected and donated to the Institute:

 

F.1. Bronius Kviklys'  Fund

F.2. Vincas Rastenis' Fund

F.3. Algimantas Mackus' Book Publishing Fund

F.4. Jurgis Gimbutas' Fund

F.5. Karolis Drunga – Jurgis Valiulis' Fund

F.6. Vytautas Kamantas' (Lithuanian World Community) Fund 

F.7. Kęstutis Skrupskelis' Fund 

F.8. Adolfas Damušis' Fund 

F.9. Juozas Danys' Fund

F.10. Henrikas Žemelis' Fund

F.11. Edvardas Turauskas'  Fund

F.12. Aleksandras Štromas' Fund

F.13.  émigré Journal “Metmenys” Fund

F.14. Santara-Šviesa Federation Fund

F.15. Lithuanian émigré Newspaper  "Akiračiai" Fund

F.16. Liūtas Mockūnas' Fund

F.17. Fr. Vincas Valkavičius' Fund

F.18. Dalia Sruogaitė's Fund

F.19. Bronys Raila's Fund

F.20. Aleksandras Vakselis' Fund

F.21. Bronius Bieliukas' Fund

F.22. Leonardas Valiukas' Fund

F.23. Vytautas Alantas' Fund

F.24. Bronius Nemickas' Fund

F.25. Antanas Juodvalkis' Fund

F.26. Vincas Natkevičius Fund

F.27. Ugnė Karvelis' Fund

F.28. Fr. Jonas Petrošius' Fund

F.29. Jurgis Janušaitis' Fund 

F.30. Journal "Lietuvių dienos" / "Lithuanian Days" Fund

F.31. Alfred Erich Senn Fund 

F.32. Valdas Adamku's Fund 

F.33. Lithuanian Latvian Community's Fund  

F.34. Anicetas Simutis'  Fund 

F.35. Antanas Saulaitis Fund  

F.36. Jonas Norkaitis' Fund 

F.37. Tijūnėliai Family Fund 

F.38. Adolfas Venskus' Fund 

F.39. Anatolijus Šlutas' Fund  

F.40. Algimantas Kezys' Fund 

F.41. Algimantas Gureckas' Fund 

F. 42. Lithuanians' in Uruguay Fund 

F. 43. Fund of British-Lithuanian Fund for Children in Lithuania

F. 44. Vytautas Valiukas' Fund 

F. 45. Pranas Joga's Fund 

F. 46. Kazimieras Graužinis' Fund 

F. 47. Fund of Lithuanian Women Club in Chicago 

F. 48. Lithuanian Australian  Scouts (Vytautas Vaitkus') Fund 

F. 49. Vytautas Kavolis' Fund

F. 50. Vida Bagdonavičienė's Fund

F. 51. Vitas Kiaušas' Fund

F. 52. Lithuanians in Great Britain Fund

F. 53. Algis Norvilas' (2nd World Lithuanian Youth Congress) Fund

F. 54. Pranas Lapė's Fund

F. 55. Raimundas Mieželis' Fund

F. 56. Liudvikas Šmulkštys' Fund

 

 New holdings are constantly added to the Institute's collections.