Archyvai

 

 

VDU Lietuvių išeivijos institutas renka lietuvių išeivijos sukauptą archyvinį palikimą. 

 

 

Šiuo metu VDU LII saugomi bei tvarkomi archyvai: 

 

F.1 Broniaus Kviklio fondas

F.2 Vinco Rastenio fondas

F.3 Algimanto Mackaus knygų leidimo fondas

F.4 Jurgio Gimbuto fondas

F.5 Karolio Drungos – Jurgio Valiulio fondas

F.6 Vytauto Kamanto (Pasaulio lietuvių bendruomenės) fondas 

F.7 Kęstučio Skrupskelio fondas 

F.8 Adolfo Damušio fondas 

F.9 Juozo Danio fondas 

F.10 Henriko Žemelio fondas

F.11 Edvardo Turausko fondas

F.12 Aleksandro Štromo fondas

F.13 “Metmenų” žurnalo fondas

F.14 Santaros-Šviesos federacijos fondas

F.15 "Akiračių" mėnraščio fondas

F.16 Liūto Mockūno fondas

F.17 kun. Vinco Valkavičiaus fondas

F.18 Dalios Sruogaitės fondas

F.19 Bronio Railos fondas

F.20 Aleksandro Vakselio fondas

F.21 Broniaus Bieliuko fondas

F.22 Leonardo Valiuko fondas

F.23 Vytauto Alanto fondas

F.24 Broniaus Nemicko fondas

F.25 Antano Juodvalkio fondas

F.26 Vinco Natkevičiaus fondas

F.27 Ugnės Karvelis fondas

F.28 kun. Jono Petrošiaus fondas

F.29 Jurgio Janušaičio fondas 

F.30 "Lietuvių dienų" žurnalo fondas 

F.31 Alfred Erich Senn fondas 

F.32 Valdo Adamkaus fondas 

F.33 Latvijos lietuvių bendruomenės fondas  

F.34 Aniceto Simučio fondas 

F.35 Antano Saulaičio fondas  

F.36 Jono Norkaičio fondas 

F.37 Tijūnėlių šeimos fondas 

F.38 Adolfo Venskaus fondas 

F.39 Anatolijaus Šluto fondas  

F.40 Algimanto Kezio fondas 

F.41 Algimanto Gurecko fondas 

F. 42. Urugvajaus lietuvių fondas 

F. 43. Britų-lietuvių pagalbos fondo vaikams Lietuvoje fondas 

F. 44. Vytauto Valiuko fondas 

F. 45. Prano Jogos fondas 

F. 46. Kazimiero Graužinio fondas 

F. 47. Čikagos lietuvių moterų klubo fondas 

F. 48. Australijos lietuvių skautų (Vytauto Vaitkaus) fondas 

F. 49. Vytauto Kavolio fondas

F. 51. Vito Kiaušo fondas

F. 52. Didžiosios Britanijos lietuvių fondas

F. 53. Algio Norvilo (II Pasaulio lietuvių jaunimo kongreso) fondas

F. 54. Prano Lapės fondas

F. 55. Raimundo Mieželio fondas

F. 56. Liudviko Šmulkščio fondas

F. 57 Stasio Barzduko fondas

F. 60 Broniaus Vaškelio fondas

F. 61 Tomo Remeikio fondas

F. 62 Liudo Sagio fondas

F. 64 Vytauto Zalatoriaus fondas

F. 65 Isolde Ira Požėlaitės-Davis fondas

F. 66 Broniaus Zumerio fondas

F. 67 Renoldo Čėsnos fondas

F. 69 Pranės Šlutienės fondas

F.71 Eugenijaus Bartkaus

F.72 Lidijos Šimkutės-Pocienės fondas

F.73 Jono Stundžios lietuvių tautiškos katalikiškos bažnyčios fondas 

  VDU Lietuvių išeivijos instituto rinkiniai nuolat pasipildo naujais archyvais bei palikimais.