Egzodo archyvas

 

Lietuvių išeivijos institutas leidžia tęstinį leidinį Egzodo archyvas, kuriame publikuoja svarbiausią, įdomiausią išeivijos istorinę medžiagą, saugomą Instituto ir kituose Lietuvos bei užsienio archyvuose. Išeivijos archyvinė medžiaga skelbiama drauge su kvalifikuotu tyrinėjimu bei išsamiais komentarais.

 


 

T.1. Antano Smetonos korespondencija 1940-1944 m. (sudarytoja D. Dapkutė). Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 1999. – 676 p. 

Leidinyje skelbiamas Lietuvos Respublikos prezidento Antano Smetonos (1874-1944) egzilinio laikotarpio (nuo pasitraukimo iš Lietuvos 1940 m. iki A. Smetonos mirties 1944 m.) susirašinėjimas su lietuvių diplomatais, žymiais Amerikos lietuvių visuomenės veikėjais, JAV politikais. Dokumentai paimti iš Broniaus Kviklio kolekcijos, saugomos Lietuvių išeivijos institute, ir skelbiami pirmą kartą.

     
 

T.2. Kuizinienė D.Lietuvių literatūrinis gyvenimas Vakarų Europoje 1945-1950 m.(studija ir šaltinių publikacija). Vilnius: Versus aureus, 2003. – 518 p.

Knygą sudaro dvi dalys: mokslinė studija, kurioje pristatomas lietuvių literatūrinis gyvenimas vakarų Vokietijoje, analizuojama lietuvių rašytojų tremtinių draugijos veikla, kultūrinė spauda, literatūriniai rašytojų debiutai. Antrąją knygos dalį sudaro archyvinių dokumentų priedas: jame skelbiami iki šiol nepublikuoti lietuvių rašytojų tremtinių draugijos dokumentai ir rašytojų laiškai, atskleidžiantys Vokietijos DP stovyklų laikotarpio kultūrinio gyvenimo detales.

     
   

T.3. VLIK’as ir Lietuvos diplomatinė tarnyba išeivijoje. Berno ir Paryžiaus konferencijų protokolai. (sudarytoja A.Petraitytė). Vilnius: Versus aureus, 2004. – 432 p.

Leidinyje publikuojami 1946 m. Berne (Šveicarijoje) ir1947 m. Paryžiuje (Prancūzija) vykusių Lietuvos diplomatinės tarnybos ir Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto pasitarimų konferencijų protokolai. Pirmą kartą skelbiami dokumentai atskleidžia dviejų svarbių politinių organizacijų emigracijoje (LDT-VLIK‘o) tarpusavio pasitarimus, diskusijas ir galimus problemų sprendimų būdus, yra svarbi istorinė medžiaga lietuvių diasporos istorijos tyrinėtojams. 

     
 

T. 4. Gabrys-Paršaitis J.Tautos sargyboj.Atsiminimai.(sudarytojas L. Saldukas). – Vilnius: Versus aureus, 2006. – 416 p. 

Knygoje publikuojami žymaus lietuvių visuomenininko ir politiko Juozo Gabrio-Paršaičio (1880-1951) atsiminimai. Prisiminimuose parodoma J. Gabrio ir lietuvių politinė veikla Pirmojo pasaulinio karo metais, išryškėja kontraversiškai Gabrio asmenybė.

     

              
 

T. 5. Ateitininkų pėdsakais. Ateitininkų federacija išeivijoje 1945-1970 m. Dokumentų rinkinys. (Sudarytoja I. Bučinskytė). Vilnius: Versus aureus, 2007 – 700 p.

Knygoje skelbiami dokumentai (posėdžių, suvažiavimų protokolai, aplinkraščiai, korespondencija), atskleidžiantys vienos svarbiausių lietuvių ideologinių organizacijų – Ateitininkų federacijos – raidą ir veiklą išeivijoje XX a. 5-7 dešimtmečiais. Dokumentai surinkti iš Amerikos lietuvių kultūros archyvo (ALKA) Putname, Lituanistikos tyrimų ir studijų centro Čikagoje ir Lietuvių išeivijos instituto fondų, publikuojami pirmą kartą.

     
  

T. 6. "Kongresinė akcija" Baltijos valstybių okupacijos nepripažinimo politikoje 1961-1974 m. Dokumentų rinkinys. (Sudarytojas G. Janauskas). Vilnius: Versus aureus, 2011 – 358 p.  

Knygoje publikuojami 174 dokumentai, liudijantys organizacijosAmericans For Congressional Action To Free The Baltic States veiklą JAV XX amžiaus 7-8 dešimtmečiuose. Šaltiniai išryškina lietuvių, latvių, estų ir amerikiečių "kongresinės akcijos" JAV veikimo būdus, kartu primena mums apie "liaudies diplomatijos" veikimo principus, vis dar nepritampančius Lietuvoje.

 
       
 

T. 7. Lietuvos diplomatų korespondencija (1940-1945 m.): šaltinių publikacija. (sudarytoja A. Petraitytė-Briedienė). Vilnius: Versus aureus, 2012. - 408 p.

Dokumentų rinkinyje skelbiamas 261 tekstas: laiškai, telegramos, dokumentai. Tai lietuvių diplomatų korespondencija, rašyta Antrojo pasaulinio karo metais, iš karto po Lietuvos okupacijos. Diplomato E. Turausko archyve išlikę ir čia publikuojami dokumentai atskleidžia vieną sudėtingiausių Lietuvos diplomatinės tarnybos veiklos etapų.

 
       
 

T. 8. Vinco Trumpos korespondencija: šaltinių publikacija (sudarytojos D. Dapkutė ir D. Kuizinienė). Vilnius: Versus aureus, 2013. - 336 p.

Knygoje publikuojami žymaus išeivijos istoriko, žurnalisto, publicisto Vinco Trumpos (1913-2002) emigracijoje rašyti laiškai Henrikui Žemeliui, Broniui Railai, Vytautui Kavoliui, Kostui Ostrauskui, Liūtui Mockūnui, Gintautui Vėžiui, Henrietai ir Vytautui Vepštams ir kitiems asmenims. Laiškai nėra oficialūs, daugiausia rašyti geriems pažįstamiems ir artimiems draugams, taigi juose nestinga humoro, saviironijos bei V. Trumpai būdingo atviro žodžio. Antroje knygos dalyje publikuojami įvairūs pokalbiai ir interviu su V. Trumpa 1997 m. jam grįžus gyventi į Lietuvą.

 
       
 

T. 9. Lietuvių ir lenkų santykiai išeivijoje 1945-1990 metais: šaltinių publikacija (sudarytoja G. Milerytė-Japertienė). Vilnius: Versus aureus, 2014. - 280 p.

Knygoje pateikiama 114 originalių dokumentų, padedančių atskleisti, kaip klostėsi lietuvių ir lenkų santykiai išeivijoje po Antrojo pasaulinio karo.