Kitos knygos

 

Institutas leidžia leidinius, kuriuose skelbiami įvairių išeivijos visuomenės, politikos veikėjų, intelektualų tekstai, tuo stengiantis Lietuvos skaitytoją supažindinti su išeivijos intelektualinės minties palikimu.

 

 

Rastenis V. Tarp kairės ir dešinės, tarp Lietuvos ir Amerikos. (sudarytoja D. Dapkutė). Vilnius: Versus aureus, 2004. – 688 p.  

Knygoje surinkti žymaus lietuvių išeivijos žurnalisto, politiko, visuomenininko Vinco Rastenio (1905-1982) emigracijoje rašyti tekstai, iki šiol plačiąjai visuomenei mažiau žinomi. Tai atviras argumentuotas žvilgsnis į įvairias Lietuvai ir išeivijai svarbias problemas, asmenybes, politines organizacijas, įvykius, aktualijas. Straipsniai suteikia nemažai informacijos apie išeivijos visuomeninės, politinės, kultūrinės veiklos aktualijas, išeivijos ryšius su Lietuvos lietuviais.

     
 

 

Vaškelis B. Žvilgsnis iš atokiau. T. I. (sudarytoja ir redaktorė D. Kuizinienė). Vilnius: Versus aureus, 2004. – 496 p.

Literatūros istoriko Broniaus Vaškelio straipsnių rinkinį (T. I) sudaro išeivijos ir Lietuvos periodikoje skelbti ir dar nepublikuoti darbai apie Jurgį Baltrušaitį, senąją lietuvių literatūrą, lietuviškąją dramaturgiją, literatūrą, kurtą išeivijoje ir sovietinėje Lietuvoje. 

     
 
 

Vaškelis B. Žvilgsnis iš atokiau. Lietuviškoji scena Jungtinėse Amerikos Valstijose 1889-1990. T. II. (sudarytoja ir redaktorė D. Kuizinienė). Vilnius: Versus aureus, 2005. – 232 p. 

Literatūros istoriko Broniaus Vaškelio straipsnių rinkinį (T. II) sudaro tekstai apie lietuviškąjį teatrą išeivijoje: apie lietuvių teatro JAV pradžią 1889-1899 m., lietuvių satyros teatro istoriją, lietuvių dramos teatro Čikagoje 1949-1990 m. veiklą. Dalis knygos straipsnių skirta dramaturgų, režisierių, aktorių personalijoms – Broniui Laucevičiui-Vargšui, Juozui Vaičkui, Jurgiui Blekaičiui, Henrikui Kačinskui.

     
   

Kavolis V. Nepriklausomųjų kelias. Publicistikos straipsniai 1951-1965.    (Sudarytojai E. Aleksandravičius ir D. Dapkutė).  Vilnius: Versus aureus, 2006. – 558 p. 

Knygoje skelbiami lietuvių išeivijos literatūros tyrinėtojo, sociologo, visuomenininko Vytauto Kavolio (1930-1996) ankstyvieji tekstai, rašyti emigracijoje 1951-1965 m., skelbti JAV lietuvių spaudoje („Naujienose“, „Dirvoje“, „Vienybėje“, „Santarvėje“, „Margutyje“) ir mažai žinomi plačiajai visuomenei.

     
   

Modernioji lietuvių egzilio proza. J. Mekas, A. Mekas, L. Lėtas, A. Landsbergis. (Sudarytoja D. Kuizinienė). Vilnius: Versus aureus, 2006. – 224 p.

Jonas Mekas, Algirdas Landsbergis, Leona Lėtas (Vytautas Leonas Adamkevičius), Adolfas Mekas – vienai kartai priklausantys rašytojai, kurie debiutavo dar gyvendami Vakarų Europoje. Šioje moderniosios lietuvių prozos antologijoje pristatomi ankstyvieji šių autorių prozos tekstai, rašyti 1946-1951 metais ir skelbti bibliografine retenybe tapusiais, keliolikos egzempliorių tiražu išleistuose žurnaluose bei prozos rinkiniuose.

     
   

Mockūnas L. Nelygiagretės paralelės. Publicistika ir kritika. (Sudarytojos D. Dapkutė ir D. Kuizinienė)Vilnius: Versus aureus, 2007. – 616 p.

Knygoje surinkti žymaus išeivijos žurnalisto, ilgamečio mėnraščio „Akiračiai“ redaktoriaus, literatūros kritiko Liūto Mockūno (1934-2007) straipsniai, rašyti išeivijoje ir Lietuvoje 1960-2007 m. Straipsniai įvairūs savo tematika – literatūros kritika, istorijos klausimai, reportažai ir kelionių įspūdžiai, literatūros bei istorijos knygų recenzijos, polemika, išeivijos ir Lietuvos visuomenės gyvenimo aktualijos.

     
     

Remeikis T. The Lithuanian Phoenix. Studies and essays 1940-1990. Vilnius: Versus aureus, 2009 – 406 p.

 

Žymaus išeivijos politologo, visuomenės veikėjo Tomo Remeikio straipsnių rinktinėje skelbiami įvairūs straipsniai, rašyti 1940-1990 m. anglų kalba, iki šiol plačiąjai visuomenei mažai žinomi.

     
     

Damušis A. Žvilgsnis, nukreiptas į idealų aukštumas: Adolfo Damušio tekstai. (Sudarytoja I. Bučinskytė-Strumickienė). Vilnius: Versus aureus, 2009 – 412 p. 

Knygoje skelbiami žymaus lietuvių išeivijos visuomenininko, Lietuvos pasipriešinimo sovietiniam ir antinaciniam režimui dalyvio, mokslininko Adolfo Damušio (1908-2003) straipsniai ir interviu taip pat archyviniai dokumentai iš Lietuvių išeivijos instituto fondų. Damušio tekstai atskleidžia istorinius faktus, ateitininkų organizacijos veiklą, rezistencines patirtis, mokslinį akademinį darbą, supažindina su bičiuliais ir bendražygiais.

 

Institute atliekamų mokslinių tyrimų pagrindu leidžiamos įvairios mokslinės knygos, publikuojami tyrimų rezultatai, skirti lietuvių emigracijos istorijai, aktualijoms ar šiuolaikinės migracijos problemoms.

  

   

Saldukas L. Lithuanian diaspora. Vilnius: Vaga, 2002. – 198 p.

Knygoje pristatoma lietuvių išeivijos istorija nuo seniausių laikų iki XX a. pabaigos; nagrinėjamos įvairiuose kraštuose įsikūrusios Lietuvių bendruomenės, jų politinė, kultūrinė, visuomeninė veikla.

     
   

Dapkutė D. Lietuvių išeivijos liberaliosios srovės genezė. Vilnius: Vaga, 2002. – 312 p.

Monografijoje tyrinėjamos išeivijoje po Antrojo pasaulinio karo veikusios liberaliosios srovės organizacijos (bendro demokratinio pasipriešinimo sąjūdžio Užsienio delegatūra, Lietuvių rezistencinė santarvė, Akademinis jaunimo sambūris Šviesa, Lietuvių studentų Santara), šių organizacijų veikla bei santykiai su kitomis išeivijos organizacijomis.

     
 

Aleksandravičius E., Kuizinienė D., Dapkutė D. The Cultural Activities of Lithuanian Émigrés. Vilnius: Versus aureus, 2002. – 24 p.

Knygoje trumpai pristatoma lietuvių išeivijos kultūrinė veikla nuo XIX a. pabaigos iki šių dienų, svarbiausios asmenybės bei kultūrinio gyvenimo aktualijos.

     
   

Kuzmickaitė D. Between Two Worlds: Recent Lithuanian Immigrants in Chicago (1988-2000). Vilnius: Versus aureus,  2003. – 190 p.

     
   

Kuzmickaitė D. K. Tarp dviejų pasaulių: naujieji imigrantai lietuviai Čikagoje (1988-2000). Monografija. Kaunas: VDU leidykla, 2004. – 208 p. 

Ši knyga (anglų ir lietuvių kalba) yra etnografinė studija apie naujųjų imigrantų lietuvių migravimo, kūrimosi ir adaptacijos Čikagoje patirtis 1988-2000 m. laikotarpiu.

     
   

Beginnings and Ends of Emigration. Life without Borders in the Contemporary World. (Sudarytoja D. Kuizinienė).Vilnius: Versus aureus, 2005. – 300 p.

Knygoje publikuojami Lietuvos ir užsienio tyrinėtojų straipsniai, skirti įvairių kraštų migracijos procesų analizei, istorijai.

     
   

„Akiračių“ bibliografija. (Sudarytojos I. Poderienė, E. Montvilienė, R. Raišytė). Vilnius: Versus aureus, 2006. – 328 p.

Bibliografinis leidinys skirtas liberaliosios lietuvių išeivijos srovės mėnraščiui „Akiračiai“, leistam Čikagoje 1968-2005 m.

     
   

 

 

Lietuvos Respublikos emigracijos politika 1920-1940 m. Dokumentų rinkinys. (Sudarytoja V. Kasperavičiūtė). Vilnius: Versus aureus, 2006. – 296 p.

Knygoje publikuojami 1922-1940 m. dokumentai, atskleidžiantys Lietuvos Respublikos politiką emigracijos atžvilgiu. Knygoje surinkti Užsienio reikalų, Vidaus reikalų ministerijų įvairūs aktai, reguliuojantys išeivybės įstaigų veiklą, Lietuvos konsulatų metinės ataskaitos, atspindinčios lietuvių emigrantų padėtį užsienyje, Draugijos užsienio lietuviams remti dokumentai.

 

     
   

Lietuvių diplomatija išeivijoje 1940-1991 m. Straipsnių rinkinys. (Sudarytojos D. Dapkutė ir A. Petraitytė).Vilnius: Versus aureus, 2007. – 320 p. 

Straipsnių rinkinį sudaro įvairių autorių tyrimai, skirti Lietuvos diplomatinei tarnybai, jos santykiams su kitais politinės lietuvių emigracijos veiksniais. Greta oficialios diplomatijos pristatomi ir „Liaudies diplomatijos“ reiškiniai, išeivijos visuomeninių organizacijų vykdyta veikla.

     
   

Bučinskytė I. Idealų vedami. Ateitininkai išeivijoje XX a. 5-7 dešimtmečiais. Monografija. Vilnius: Versus aureus, 2008 – 336 p.

Monografijoje tyrinėjama Po Antrojo pasaulinio karo emigracijoje veiklą atnaujinusi Ateitininkų organizacija – ateitininkų veikla, ryšiai su kitomis lietuvių katalikų ir tarptautinėmis katalikų organizacijomis, santykiai su išeivijoje veikusiomis lietuvių organizacijomis, judėjimais, taip pat reakcija į gyvenimo išeivijoje iššūkius.

     
   

Janauskas G. „Kongresinė akcija“. JAV ir Kanados lietuvių politinis lobizmas XX a. 6 dešimtmečio pabaiga – 1990 m. Monografija. Vilnius: Versus aureus, 2008 – 344 p.

Knygoje tyrinėjama JAV ir Kanados lietuvių politinė lobistinė veikla (vadinamoji „kongresinė akcija“) Baltijos valstybių okupacijos nepripažinimo politikos kontekste nuo XX a. šeštojo dešimtmečio iki 1990 m.

     
   

Emigracija ir šeima: vaikų ugdymo problemos ir iššūkiai. Straipsnių rinkinys. (Sudarytojai E. Aleksandravičius, D. K. Kuzmickaitė)Vilnius: Versus aureus, 2008 – 416 p.

Straipsnių rinkinyje autoriai nagrinėja migruojančių šeimų ir jų vaikų kolektyvines patirtis; pateikiami priedai – atliktų tyrimų rezultatai, interviu, duomenys apie lituanistines mokyklas užsienio šalyse.

     
   

XX a. žmogus: Aleksandro Štromo portretai. Straipsnių rinkinys. (Sudarytojas L. Donskis). Vilnius: Versus aureus, 2008 – 352 p.

Knygoje surinkti A. Štromo draugų, kolegų, bendradarbių ir buvusių studentų atsiminimai apie Aleksandrą Štromą atveria didžiausio modernaus lietuvių politinio mąstytojo, politologo, iškilaus žmogaus teisių gynėjo, disidento ir komunizmo pranašo gyvenimo bei asmenybės trajektorijos. Prisiminimai skelbiami originalo (lietuvių, anglų, rusų, lenkų) kalbomis.

     
 
 

Didžiosios Britanijos lietuvių bendruomenė: praeitis, dabartis, ateitis. Straipsnių rinkinys. (Sudarytoja D. Dapkutė).Vilnius: Versus aureus, 2008 – 272 p.

Knygoje skelbiami Lietuvos tyrinėtojų ir Jungtinėje karalystėje gyvenančių autorių tekstai, kuriuose apžvelgiami svarbūs Didžiosios Britanijos lietuvių istorijos laikotarpiai ir įvykiai, analizuojama lietuvių kultūrinė, politinė veikla, pastangos išsaugoti tautinę tapatybę svetimame krašte.

     
   

Prancūzijos lietuvių bendruomenė: istorija ir dabartis. Straipsnių rinkinys. (Sudarytojas L. Saldukas). Vilnius: Versus aureus, 2009 – 232 p.

Straipsnių rinkinyje apžvelgiami įvairūs Prancūzijos lietuvių istorijos tarpsniai ir įvykiai, Prancūzijos lietuvių bendruomenės raida nuo jos ištakų iki šių dienų, analizuojama įžymių Prancūzijos lietuvių kultūrinė, visuomeninė veikla.

     
   

Milerytė G. Mažosios Lietuvos egziliniai likimai 1944-1959 m. Vilnius: Versus aureus, 2009 – 256 p

Knygą sudaro dvi dalys: pirmoje dalyje pristatomas mažlietuvių pasitraukimas į Vakarus, jų politinė, socialinė, kultūrinė veikla bei religinis gyvenimas. Antrą dalį sudaro dokumentų publikacijos.

     
   

Dapkutė D., Kuizinienė D. Laisvas žodis laisvame pasaulyje. Atviro žodžio mėnraštis „Akiračiai“ 1968-2005 m. Monografija. Vilnius: Versus aureus, 2010 – 336 p.

Monografijoje nagrinėjamas 1968-2005 m. Čikagoje leistas mėnraštis „Akiračiai“, aptariamos mėnraščio atsiradimo aplinkybės ir priežastys, apžvelgiamos „Akiračių“ leidybos peripetijos, pristatomi bendradarbiai ir redaktoriai, analizuojamas mėnraščio požiūris bei įtaka Lietuvos ir išeivijos visuomenei.

     

 
 

Keblys K.,  Smulki kritikos rasa: literatūros kritika. (sudarytoja D. Kuizinienė). Vilnius: Versus aureus, 2011 - 432 p.

Knygoje skelbiami išeivijos literatūros kritiko Kęstučio Keblio tekstai, rašyti per daugiau nei penkiasdešimt metų, išbarstyti išeivijos ir Lietuvos periodikoje. Tai įvairaus žanro tekstai - akademinės studijos, recenzijos, proginiai straipsniai. Juose dominuoja išeivijos literatūros tematika ir problematika. K. Keblio literatūros kritika išsiskiria vertinimų taiklumu, objektyvumu, šmaikštumu, literatūrinių kontekstų paralelėmis.

   
 

Mašiotas J. J., Nuo Vaitiškių iki Augsburgo: karo metų atsiminimai. (sudarytojas J. Vaičenonis). Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2012.

Lietuvos kariuomenės karininko majoro Justino Juozo Mašioto (1901-1987) atsiminimų knygoje pasakojamas vienas skaudžiausių ir menkai visuomenėje žinomas valstybės istorijos epizodas - Mašiotų šeimos likimas antrosios sovietų okupacijos pradžios akivaizdoje. Memuaruose aprašomas vienos šeimos pasitraukimas į vakarus perteikia daugelio panašioje situacijoje atsidūrusių lietuvių likimus. Prisiminimai apima šiek tiek daugiau nei vienerių metų laikotarpį pradedant 1944 m. vasara. Puiki autoriaus plunksna juose vaizdžiai aprašė pabėgėlių iš Lietuvos patirtis paskutinius karo mėnesius gyvenančioje Vokietijoje.

     
 

Vaškelis B., Žvilgsnis iš atokiau. T. III. (sudarytoja D. Kuizinienė). Vilnius: Versus aureus, 2012.

Broniaus Vaškelio trečiąjį straipsnių rinkinį sudaro išeivijoje ir Lietuvoje skelbti tekstai apie lietuvių išeivių teatrą Jungtinėse Amerikos Valstijose ir Vokietijoje, pavienius aktorius ir režisierius, lietuvių rašytojus ir jų kūrinius, paties autoriaus prisiminimai ir jausmai, užplūdę grįžus Lietuvon. 

     
 

Dapkutė D., Celešiūtė I., Jovaišienė D., Kuzmickaitė D. K., Saldukas L., Ūsaitė K., Lietuviai pasaulyje: tautinio identiteto išsaugojimas emigracijoje. Kolektyvinė monografija. Klaipėda: Baltic Printing House, 2012.

Monografijoje nagrinėjant atskiras emigracijos iš Lietuvos bangas (XIX a. pabaigos - XX a. pradžios ekonominė migracija, vadinamieji grynoriai, pabėgėliai po Antrojo pasaulinio karo - dipukai ir dabartinė emigracija), bandoma atskleisti lietuvių tapatybės kaitą emigracijoje, tautinio tapatumo išlaikymo būdus bei problemas svetimame krašte.

     
 

Petraitytė-Briedienė A., Lietuvos diplomatijos tarnybos šefas Stasys Lozoraitis (1940-1983): monografija. Vilnius: Versus aureus, 2012. 

Sovietams okupavus Lietuvos valstybę, užsienyje liko ir iki krašto nepriklausomybės atkūrimo dirbo Lietuvos diplomatinė tarnyba (LDT). Jos šefu buvo Stasys Lozoraitis (1898-1983), kurias šias pareigas ėjo daugiau nei keturiasdešimt metų. Remiantis archyviniais šaltniais bei moksline literatūra, pristatomi svarbiausi diplomatinės tarnybos šefo biografiniai momentai" LDT ir paties S. Lozoraičio padėtis po Lietuvos okupacijos, šefo veikimo ribos ir galimybės, taip pat atskleidžiamas pačių diplomatų požiūris į diplomatijos šefo įgaliojimus ir S. Lozoraičio pozicijos, sprendžiant personalo ir pasiuntinybių išsaugojimo klausimus. Kitas svarbus LDT šefo biografijos momentas: jo paties santykiai ir bendradarbiavimas su lietuvių išeivijos politinėmis grupėmis, kaip Vyriausiuoju Lietuvos Išlaisvinimo komitetu ir liberaliojo sparno atstovais. Tad čia pristatomi ir analizuojami S. Lozoraičio politiniai sprendimai, nuostatos, požiūriai į Lietuvos laisvės bylą ir į kovą už valstybės nepriklausomybės atstatymą, kurie atskleidžia jo įtaką Lietuvos valstybingumo raidai ir išeivijos politiniam gyvenimui.

     

 

Bartusevičius V., Lietuviai DP stovyklose Vokietijoje, 1945-1951. Vilnius: Versus aureus, 2012.

Knygos autorius dėmesį sutelkia į daugiau nei 80 000 Lietuvos gyventojų, kurie, Antrajam pasauliniam karui pasibaigus, atsidūrė Vakarų sąjungininkų kontroliuojamuose Vokietijos ir Austrijos zonose ir buvo kompaktiškai apgyvendinti stovyklose. Tokiomis sąlygomis jie atkūrė savotišką kultūrinę autonomiją: savo švietimą, spaudą, visuomenines, profesines ir politines organizacijas, politines partijas ir jų junginius. Toks gyvenimas ilgai netruko, vos keletą metų. Kaip tik šitas sudėtingas laikotarpis ir gvildenamas pasitelkiant gausią archyvinę medžiagą, įvairius literatūros šaltinius.

     
 

Pokalbiai lietuvių pasaulio pakraštyje: Brazilija. Sud. E. Aleksandravičius, D. K. Kuzmickaitė, I. Celešiūtė, M. Raškauskienė. Vilnius: Versus aureus, 2013.

Ilgai rengta ir planuota ekspedicija į vieną iš Pietų Amerikos valstybių - Braziliją - knygos sudarytojų lūpomis pasakoja apie lietuvių palikuonių paieškas, susitikimus su giliai šaknis įleidusiais mūsų tautiečiais, juos pažinojusiais žmonėmis. Įrašyti pokalbiai perteikia ne tik išsaugotą ir puoselėjamą lietuvių kalbą, bet ir daug istorinių faktų, įvykių. Tarp Brazilijos lietuvių niekuomet netrūko nei gerei žinomų mokslininkų, aktyvių visuomenės veikėjų, nei pasišventusių misionierių - kunigų, seserų vienuolių, gydytojų.

Knyga - tarsi gyvas nuoširdus pokalbis, atskleidžiantis savastį ir gebėjimą aukotis dėl sutikto artimojo, nors ir kitos odos spalvos, kito tikėjimo...

     
 

Aleksandravičius E., Karklo diegas. Lietuvių pasaulio istorija. Vilnius: Versus aureus, 2013.

 

Karklo diegas – tai pasakojimas apie lietuvių pasaulio permainas, apie tai, kur, kada ir kaip mūsų gentainiai apsigyveno, įsišaknijo, išnyko iš atminties arba išliko knygose. Tai yra kvietimas pažvelgti į mūsų praeitį tokiu kampu, kuris leidžia ne tik prisiminti, bet ir grožėtis ta šviesotamsa, kuri kinta, žemei sukantis apie Saulę. Kiekvienas susigrąžinimas atmintin mūsų išėjusių giminių ir protėvių daro mus turtingesniais, stipresniais, galinčiais didžiuotis ir džiaugtis savo nuotykiais, ir nenustoti būti kartu su tais, kurie žino, kad pasaulis nėra tobulas, neužmiršta pareigos siekti, kad jis gerėtų, gražėtų ir stiebtųsi švieson.

 

     
 

Ūsaitė K., Pasaulio lietuvių jaunimo sąjunga XX a. 6-9 dešimtmečiais. Monografija. Vilnius: Versus aureus, 2013.

Monografijoje remiantis archyviniais ir publikuotais šaltiniais bei istoriografija siekiama pristatyti pasaulio lietuvių jaunimo organizacijos idėjines ištakas ir analizuoti atskirus Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos (PLJS) organizavimo (-si) aspektus, atskleidžiant Pasaulio lietuvių bendruomenės (PLB) ir išeivijoje veikusių ideologinių organizacijų jaunimui bei lietuvių studentų sąjungos pozicijas PLJS kūrimo (-si) klausimu; rekonstruojama jos raida XX a. 7–9 dešimtmečiais. Analizuojamos naujai įkurtos organizacijos egzistencinės ir veiklos problemos: lietuvių kilmės jaunimo telkimas į bendrinę, ideologinio atspalvio neturinčią, organizaciją emigracijos sąlygomis, apibrėžiami PLJS santykiai su PLB ir kitomis lietuvių išeivijos organizacijomis bei įvertinami PLJS valdybos ryšiai su kraštais. Taip pat analizuojamos kraštų lietuvių jaunimo sąjungų kūrimo(-si) sąlygos ir veiklos ypatumai; rekonstruojama kraštų lietuvių jaunimo sąjungų (LJS) santykių su kraštų Lietuvių bendruomenėmis ar jų funkcijas atliekančiomis institucijomis raida, apžvelgiami pagrindiniai kraštų LJS santykių su gyvenamojo krašto lietuvių ir kitų tautų jaunimo organizacijomis aspektai Šiaurės Amerikos, Pietų Amerikos, Europos ir Australijos žemynuose. 

 
   

Petraitytė-Briedienė A., Tylieji priesaikos riteriai. Lietuvos pasiuntinybė Vašingtone Šaltojo karo metais.Vilnius: Versus aureus, 2015.

Knyga skirta Lietuvos pasiuntinybės Vašingtone istorijai. Šaltojo karo metais joje dirbę diplomatai Povilas Žadeikis, Juozas Kajeckas, dr. Stasys Antanas Bačkis ir Stasys Lozoraitis (jaunesnysis) buvo tarsi riteriai, kurie, davę priesaiką, tyliai dirbo vardan Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės, jos sugrįžimo į tarptautinės politikos areną. Remiantis archyviniais dokumentais, akademine literatūra ir atskirų asmenų pasakojimais atskleidžiamas diplomatų sukurtas „nematomas tinklelis“. Jo gijos, apjungusios politinę lietuvių išeiviją, JAV institucijas (Valstybės departamentą) ir okupuotą kraštą, buvo diplomatų veiklos pagrindas.

 
 

 Gyvenimas - Lietuva. Daniela ir Stasys Lozoraičiai. Sudarytoja A. Petraitytė-Briedienė. Vilnius: Versus aureus, 2015.

 Knygoje publikuojami Danielą ir Stasį Lozoraičius pažinojusiųjų, artimųjų, draugų ir bendražygių (D. Brazauskienės, E. Budreikos, D. Vaičiulaitytės-Nourse, A. Bailey, V. Lesauskaitės, D. Vidutienės) atsiminimai: nuo S. Lozoraičio vaikystės, gimnazijos suolo iki ambasadoriaus - diplomatinio atstovo laipsnio, nuo Danielos ir Stasio pažinties akimirkos iki rinkiminės kampanijos ir Vilties prezidento garbės vardo. Interviu fragmentus, trumpus pasakojimus bei paties S. Lozoraičio pasakytą iškilmingą žodį ir kelias ištraukas iš D. Lozoraitienės dienoraščio papildo asmeninės Lozoraičių šeimos nuotraukos. Tai lyg istorinės atminties gidas apie vieną iškiliausių porų, kuri savo gyvenimą, darbą ir mintis paskyrė Lietuvai.