News

 

Diaspora and migration: theoretical approaches, complex and 

interdisciplinary research

Diasporos ir migracijos iššūkiai: teorinės prieigos, kompleksiniai ir tarpdalykiniai tyrimai

2nd International Conference of Migration and Diaspora Studies in Kaunas

 

September 28, 2018

Vytautas Magnus University Lithuanian Emigration Institute

 

PROGRAMME

 

 

9.00-9.30 REGISTRATION                                                _____

The Valdas Adamkus Presidential Library-Museum

S. Daukanto g. 25, 3rd floor

 

 

PLENARY SESSION______________________________________________________________

The Valdas Adamkus Presidential Library-Museum

S. Daukanto g. 25, 3rd floor 

 

Moderators: Mykolas Drunga, Giedrius Janauskas

 

 

9.30                 OPENING OF THE CONFERENCE

 

9.40-10.00       Egidijus Aleksandravičius (Vytautas Magnus University)

Why we are so easily forgetting history of diaspora?

 

10.00-10.20     Anne White (University College London School of Slavonic and East European Studies)

Polish society abroad 

 

10.20-10.40     Solange Maslowski (Charles University; Warsaw University)

The fears that undermine EU internal migration 

 

10.40-11.00     Coffee Break

 

 

 

Section I__________________________________________________________________________

The Valdas Adamkus Presidential Library-Museum

S. Daukanto g. 25, 3rd floor

 

Moderators: Giedrius Janauskas, Ilona Strumickienė, Ingrida Celešiūtė

 

 

11.00-11.20     Giedrė Milerytė-Japertienė (Martynas Mažvydas National Library of Lithuania)

Do we know enough? Looking for material on migration in the digital age

 

11.20-11.40     Milda Danytė (Vytautas Magnus University)

Theoretical Approaches to the study of Lithuanian diaspora communities: problems, Issues and Suggestions

 

11.40-12.00     Maija Krumina (University of Latvia)

Escape Narratives of the World War Two Refuges

 

12.00-12.20    Pauli Heikkilä (University of Helsinki) 

Inter- and Transnational Baltic Organizations during the Cold War

 

12.20-12.40     Kristīne Beķere (Latvian Academy of Sciences)

World Latvian Youth Congresses (1968-1989): reflectors and creators of exile youth’s “Latvian attitudes”

 

13.00-14.00     LUNCH

 

14.00-14.20    Akvilė Šimėnienė (Mykolas Romeris University) 

Exile identity sketches in Lithuanian and Spanish literary criticism and philosophy

Egzilinės tapatybės eskizai lietuvių ir ispanų išeivijos literatūros kritikoje bei filosofijoje

 

14.20-14.40     Sandra Bernotaitė („World’s Lithuanian”)

The Challenges of the Diasporic Identity

Diasporinės tapatybės iššūkiai

 

14.40-15.00     Sigita Šulca, Ģirts Burgmanis, Elīna Apsīte-Beriņa (University of Latvia)

Knowledge on emigrant profiles within regions of Latvia

 

15.00-15.20     Elīna Apsīte-Beriņa, Kristīne Smilga, Zaiga Krišjāne (University of Latvia)

Practicalities of return migration: the case of regional coordinators in Latvia

 

15.20-15.40     Coffee Break

 

15.40-16.00     Inese Šūpule (University of Latvia)

Mobility motivations and experience of highly skilled Latvians abroad

 

16.00-16.20     Mārtiņš Kaprāns (University of Latvia)

We won’t be kicked out: Anchoring and objectifying the Brexit vote among Latvian migrants in the UK

 

16.20-16.40     Dainius Genys, Giedrius Janauskas, Ilona Strumickienė (Vytautas Magnus University) 

A few notes on emigrating Lithuanians’ choices

 

 

 

 

 

Section II______________________________________________________________________

Vytautas Magnus University

Donelaičio g. 52, 211 aud.

 

Moderators: Dalia Cidzikaitė, Dalia Kuizinienė, Žydronė Kolevinskienė

 

 

11.00-11.20    Aurelija Mykolaitytė (Lithuanian Culture Research Institute)

Tarpkultūrinė atmintis šiuolaikinėje literatūroje ( teorinis aspektas)

Intercultural Memory in Contemporary Literature (Theoretical approach)

 

11.20-11.40    Žydronė Kolevinskienė (Vytautas Magnus University)

„Anapus lietuvių kalbos“: anglakalbių kuriamos literatūros iššūkiai 

Beyond the Lithuanian Language: Literary Challenges for the English–Language Writers

 

 

11.40-12.00    Rima Kasperionytė (Vytautas Magnus University)

Žydiškoji tapatybė Lietuvos diasporoje: Grigorijaus Kanovičiaus proza

Jewish Identity in the Lithuanian Diaspora: Grigory Kanovich's Prose

 

12.00-12.20    Remigijus Misiūnas (Vilnius University)

Išeivių kelionių literatūra: J. Norbuto „Iš Škotijos į Lietuvą motociklietka“

Travel literature of emigrants: the case of Juozas Norbutas, “From Scotland to Lithuania by motocicletka”

 

12.20-12.40    Dalia Kuizinienė (Vytautas Magnus University

Išeivijos kritikos slinktys: tarp akademinio objektyvumo iki mėgėjiškos interpretacijos

Literary criticism in exil: between academic objectivity and amateur interpretations

 

 

13.00-14.00    LUNCH

 

14.00-14.20    Ramūnas Čičelis (Vytautas Magnus University

Revizuojant egzodo kultūros kritikos principus: Kazys Bradūnas kaip viešasis intelektualas 

Culture Criticism in Exile: Kazys Bradūnas as a Public Intellectual

 

14.20-14.40    Manfredas Žvirgždas (The Institute of Lithuanian Literature andFolklore)

„Literatūros lankų“ kolizijos ir kompromisai Juozo Girniaus ir Alfonso Nykos – Niliūno korespondencijoje

Collisions and Compromises of the Journal Literatūros lankai in the Correspondence of Juozas Girnius and Alfonsas Nyka-Niliūnas

 

14.40-15.00Dalia Cidzikaitė (Martynas Mažvydas National Library of Lithuania, Vytautas Magnus University)

Magdalena Raškevičiūtė Eggleston: vyro šešėlyje ir Kanados literatūros kanono paraštėse. Tik ar ilgam?

Magdalena Raškevičiūtė Eggleston: Inside Husband's Shadow and on the Margins of the Canadian Literary Canon. For How Long? 

 

15.00-15.20    Lina Užukauskaitė (University of Salzburg)

Migracija Ilijos Trojanowo kūryboje

Migration in Ilija Trojanow's Writing

 

15.20-15.40     Coffee Break

 

15.40-16.00    Laimutė Adomavičienė (independent researcher)

Naujausia lietuvių (e) migrantų literatūra vaikams

The Newest Lithuanian (e)migration Children Literature

 

16.00-16.20    Vijolė Višomirskytė (Vytautas Magnus University)

Šiuolaikinių menininkų – „migruojančių darbuotojų“ – rezidencijos (Dalia Staponkutė ir Herkus Kunčius)

The “Residencies” of Contemporary Artists as Migrant Workers (Dalia Staponkutė and Herkus Kunčius)

 

16.20-16.40    Vilija Janušauskienė (Vytautas Magnus University

Migracijos vaizdinių archeologija lietuvių poezijoje

Archaeology of Migration Images in Lithuanian Poetry

 

 

 

Section III________________________________________________________________________

The Valdas Adamkus Presidential Library-Museum

S. Daukanto g. 25, 2nd floor

 

Moderators: Asta Petraitytė-Briedienė, Daiva Dapkutė, Vitalija Stravinskienė

 

 

11.00-11.20Jolanta Budriūnienė (Martynas Mažvydas National Library of Lithuania, Vytautas Magnus University)

Egzodo kultūrinės spaudos tyrimų teorinės prieigos

Theoretical access of the surveys on exodus cultural press

 

11.20-11.40    Jolanta Kuznecovienė (Vytautas Magnus University)

Gyvenimas ant sūpuoklių: antros lietuvių diasporos kartos identiteto dilemos

Life on the Swings: Second Generation Lithuanian Diaspora Identity Dilemmas

 

11.40-12.00    Kristina Jakaitė – Bulbukienė (Vilnius University) 

Londono lietuvių paveikslas: kalbinės nuostatos ir kalbinis elgesys

The Portrait of Lithuanians in London: Language Attitudes and Linguistic Behaviour

 

12.00-12.20    Eglė Gudavičienė (Vilnius University)

Kalba emigracijoje: Norvegijos atvejis

Language in Emigration: a Case Study of Norway

 

12.20-12.40    Sigita Kraniauskienė (Klaipėda University)

Klaipėdos kraštas 1945-1960 m.: naujos migrantų visuomenės kūrimasis ir jo atspindžiai šeimų istorijose

Klaipeda region 1945-1960: the formation of the new migrant society and its reflections in family stories

 

13.00-14.00    LUNCH

 

14.00-14.20    Viktoras Bilotas (Vytautas Magnus University)

Lietuviai Sibire XIX a. pab. – XX a. pr.: ką pasakoja Sibiro archyvai

Lithuanians in Siberia in the late 19th-early 20th century: as evidenced in the Siberian archives

 

14.20-14.40    Gediminas Kasperavičius (Vytautas Magnus University)

Verslininkai iš Lietuvos Tobolsko gubernijoje XIX a. antroje pusėje –XX a. pr.

Entrepreneurs from the Lithuania in Tobolsk Region in the second half of the 19th century and the beginning of the 20 century

 

14.40-15.00    Sandra Grigaravičiūtė (Vytautas Magnus University)

Lietuviai Tolimųjų Rytų Respublikoje (1920-1922): ištrūkti (ne)įmanoma

Lithuanians in the Far Eastern Republic (1920-1922): (im)possible to escape

 

15.00-15.20    Vitalija Stravinskienė (Lithuanian institute of History)

Priimti ar atmesti: buvusių Vilniaus krašto gyventojų paveldas Lenkijoje

Accept or reject: the heritage of the former inhabitants of Vilnius region in Poland

 

15.20-15.40    Coffee Break

 

15.40-16.00    Asta Petraitytė – Briedienė (Vytautas Magnus University

Lietuviai emigrantai Pietų Amerikoje diplomatų akimis (1940-1960)

Diplomats‘ view on Lithuanian emigrants in South America (1940-1960)

 

 

16.00-16.20    Ina Ėmužienė (Genocide and Resistance Research Centre of Lithuania)

Lietuvių egzilio radijo formos ir vaidmenys kultūroje

The forms and roles of Lithuanian exile radio in culture

 

16.20-16.40    Indrė Vitkuvienė (Vytautas Magnus University)

Esminiai šeimų sielovados bruožai Vakarų Europos lietuvių išeivių sielovadoje 

1945-1984 metais

Essential features of pastoral care of family in Lithuanian emigrants’ communities, 1945-1984

 

16.40-17.00    Daiva Dapkutė (Vytautas Magnus University

Kai sportas tampa politika: išeivijos ryšiai su sovietine Lietuva

When sport becomes politics: contacts between Lithuanian diaspora and soviet Lithuania

 

 

 

17.00  Closing Remarks