Other Books


Institute publications, announcing the various émigré society, politicians, intellectuals texts in an effort to familiarize the reader with a Lithuanian émigré intellectual heritage of thought.  

 

 

Rastenis V. Tarp kairės ir dešinės, tarp Lietuvos ir Amerikos. (sudarytoja D. Dapkutė). Vilnius: Versus aureus, 2004.

 

     
 

 

Vaškelis B.Žvilgsnis iš atokiau. T. I. (sudarytoja ir redaktorė D. Kuizinienė). Vilnius: Versus aureus, 2004.

     
 
 

Vaškelis B.Žvilgsnis iš atokiau. Lietuviškoji scena Jungtinėse Amerikos Valstijose 1889-1990. T. II. (sudarytoja ir redaktorė D. Kuizinienė). Vilnius: Versus aureus, 2005.

     
   

Kavolis V.Nepriklausomųjų kelias.Publicistikos straipsniai 1951-1965.    (Sudarytojai E. Aleksandravičius ir D. Dapkutė).  Vilnius: Versus aureus, 2006.

     
   

Modernioji lietuvių egzilio proza. J. Mekas, A. Mekas, L. Lėtas, A. Landsbergis. (Sudarytoja D. Kuizinienė). Vilnius: Versus aureus, 2006.

     
   

Mockūnas L.Nelygiagretės paralelės. Publicistika ir kritika. (Sudarytojos D. Dapkutė ir D. Kuizinienė)Vilnius: Versus aureus, 2007.

     
     

Remeikis T. The Lithuanian Phoenix. Studies and essays 1940-1990. Vilnius: Versus aureus, 2009.

     
     

Damušis A.Žvilgsnis, nukreiptas į idealų aukštumas: Adolfo Damušio tekstai. (Sudarytoja I. Bučinskytė-Strumickienė). Vilnius: Versus aureus, 2009.

 

  

   

Saldukas L.Lithuanian diaspora. Vilnius: Vaga, 2002.

     
   

Dapkutė D. Lietuvių išeivijos liberaliosios srovės genezė. Vilnius: Vaga, 2002.

     
 

Aleksandravičius E., Kuizinienė D., Dapkutė D. The Cultural Activities of Lithuanian Émigrés. Vilnius: Versus aureus, 2002.

     
   

Kuzmickaitė D.Between Two Worlds: Recent Lithuanian Immigrants in Chicago (1988-2000). Vilnius: Versus aureus, 2003. – 190 p.

     
   

Kuzmickaitė D. K.Tarp dviejų pasaulių: naujieji imigrantai lietuviai Čikagoje (1988-2000). Monografija. Kaunas: VDU leidykla, 2004.

     
   

Beginnings and Ends of Emigration. Life without Borders in the Contemporary World. (Sudarytoja D. Kuizinienė).Vilnius: Versus aureus, 2005.

     
   

„Akiračių“ bibliografija. (Sudarytojos I. Poderienė, E. Montvilienė, R. Raišytė). Vilnius: Versus aureus, 2006.

     
   

 

 

Lietuvos Respublikos emigracijos politika 1920-1940 m.Dokumentų rinkinys. (Sudarytoja V. Kasperavičiūtė). Vilnius: Versus aureus, 2006.

     
   

Lietuvių diplomatija išeivijoje 1940-1991 m. Straipsnių rinkinys. (Sudarytojos D. Dapkutė ir A. Petraitytė).Vilnius: Versus aureus, 2007.

     
   

Bučinskytė I. Idealų vedami. Ateitininkai išeivijoje XX a. 5-7 dešimtmečiais. Monografija. Vilnius: Versus aureus, 2008.

     
   

Janauskas G.„Kongresinė akcija“. JAV ir Kanados lietuvių politinis lobizmas XX a. 6 dešimtmečio pabaiga – 1990 m.Monografija. Vilnius: Versus aureus, 2008.

     
   

Emigracija ir šeima:vaikų ugdymo problemos ir iššūkiai. Straipsnių rinkinys. (Sudarytojai E. Aleksandravičius, D. K. Kuzmickaitė)Vilnius: Versus aureus, 2008.

     
   

XX ažmogus: Aleksandro Štromo portretai. Straipsnių rinkinys. (Sudarytojas L. Donskis). Vilnius: Versus aureus, 2008.

     
 
 

Didžiosios Britanijos lietuvių bendruomenė:praeitis, dabartis, ateitis. Straipsnių rinkinys. (Sudarytoja D. Dapkutė).Vilnius: Versus aureus, 2008.

     
   

Prancūzijos lietuvių bendruomenė: istorija ir dabartis. Straipsnių rinkinys. (Sudarytojas L. Saldukas). Vilnius: Versus aureus, 2009.

     
   

Milerytė G.Mažosios Lietuvos egziliniai likimai 1944-1959 m. Vilnius: Versus aureus, 2009.

     
   

Dapkutė D., Kuizinienė D.Laisvas žodis laisvame pasaulyje. Atviro žodžio mėnraštis „Akiračiai“ 1968-2005 m. Monografija. Vilnius: Versus aureus, 2010.

     

 
 

Keblys K.,  Smulki kritikos rasa:literatūros kritika. (sudarytoja D. Kuizinienė). Vilnius: Versus aureus, 2011.

   
 

Mašiotas J. J., Nuo Vaitiškių iki Augsburgo: karo metų atsiminimai.(sudarytojas J. Vaičenonis). Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2012.

     
 

Vaškelis B., Žvilgsnis iš atokiau.T. III. (sudarytoja D. Kuizinienė). Vilnius: Versus aureus, 2012.

     
 

Dapkutė D., Celešiūtė I., Jovaišienė D., Kuzmickaitė D. K., Saldukas L., Ūsaitė K., Lietuviai pasaulyje: tautinio identiteto išsaugojimas emigracijoje.Kolektyvinė monografija. Klaipėda: Baltic Printing House, 2012.

     
 

Petraitytė-Briedienė A., Lietuvos diplomatijos tarnybos šefas Stasys Lozoraitis (1940-1983): monografija. Vilnius: Versus aureus, 2012. 

     

 

Bartusevičius V.,Lietuviai DP stovyklose Vokietijoje, 1945-1951. Vilnius: Versus aureus, 2012.

     
 

Pokalbiai lietuvių pasaulio pakraštyje: Brazilija. Sud. E. Aleksandravičius, D. K. Kuzmickaitė, I. Celešiūtė, M. Raškauskienė. Vilnius: Versus aureus, 2013.

     
 

Aleksandravičius E.,Karklo diegas. Lietuvių pasaulio istorija. Vilnius: Versus aureus, 2013.

     
 

Ūsaitė K., Pasaulio lietuvių jaunimo sąjunga XX a. 6-9 dešimtmečiais.Monografija. Vilnius: Versus aureus, 2013.

 
   

Petraitytė-Briedienė A., Tylieji priesaikos riteriai. Lietuvos pasiuntinybė Vašingtone Šaltojo karo metais.Vilnius: Versus aureus, 2015.