Published Books

 

Continuing publications of Egzodo archyvas (Emigration archive) series: 

T.1. Antano Smetonos korespondencija 1940-1944 m. (sudarytoja D. Dapkutė). Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 1999.

T.2. Kuizinienė D. Lietuvių literatūrinis gyvenimas Vakarų Europoje 1945-1950 m. (studija ir šaltinių publikacija). Vilnius: Versus aureus, 2003.

T.3. VLIK'as ir Lietuvos diplomatinė tarnyba išeivijoje. Berno ir Paryžiaus konferencijų protokolai. (sudarytoja A. Petraitytė). Vilnius: Versus aureus, 2004.

T. 4. Gabrys-Paršaitis J. Tautos sargyboj. Atsiminimai. (sudarytojas L. Saldukas). – Vilnius: Versus aureus, 2006.

T. 5. Ateitininkų pėdsakais. Ateitininkų federacija išeivijoje 1945-1970 m. Dokumentų rinkinys (sudarytoja I. Bučinskytė). Vilnius: Versus aureus, 2008.  

T. 6. "Kongresinė akcija" Baltijos valstybių okupacijos nepripažinimo politikoje 1961-1974 m. Dokumentų rinkinys (sudarytojas G. Janauskas). Vilnius: Versus aureus, 2011.

T. 7. Lietuvos diplomatų korespondencija (1940-1945 m.): šaltinių publikacija. (sudarytoja A. Petraitytė-Briedienė). Vilnius: Versus aureus, 2012. 

T. 8. Vinco Trumpos korespondencija: šaltinių publikacija (sudarytojos Daiva Dapkutė ir Dalia Kuizinienė). Vilnius: Versus aureus, 2013.

T. 9. Lietuvių ir lenkų santykiai išeivijoje 1945-1990 metais: šaltinių publikacija (sudarytoja G. Milerytė-Japertienė). Vilnius: Versus aureus, 2014.

 

Continuing publications of The World Lithuanians. Biographies series: 

Dapkutė D. Lietuviškos širdies ambasadorius Juozas Bachunas-Bačiūnas (1938-1969). Monografija. Vilnius: Versus aureus, 2014.

 

Other published books:

Dapkutė D. Lietuvių išeivijos liberaliosios srovės genezė. Vilnius: Vaga, 2002.

Saldukas L. Lithuanian diaspora. Vilnius: Vaga, 2002.

Aleksandravičius E., Kuizinienė D., Dapkutė D. The Cultural Activities of Lithuanian Émigrés. Vilnius, 2002.

Kuzmickaitė D. Between Two Worlds: Recent Lithuanian Immigrants in Chicago (1988-2000). Versus aureus, Vilnius. 2003.

Rastenis V. Tarp kairės ir dešinės, tarp Lietuvos ir Amerikos. (sudarytoja D. Dapkutė). Vilnius: Versus aureus, 2004.

Vaškelis B. Žvilgsnis iš atokiau. T. I. (sudarytoja ir redaktorė D. Kuizinienė). Vilnius: Versus aureus, 2004.

Vaškelis B. Žvilgsnis iš atokiau. Lietuviškoji scena Jungtinėse Amerikos Valstijose 1889-1990. T. II. (sudarytoja ir redaktorė D. Kuizinienė). Vilnius: Versus aureus, 2005.

Beginnings and Ends of Emigration. Life without Borders in the Contemporary World. Vilnius: Versus aureus, 2005.

Kavolis V. Nepriklausomųjų kelias. Publicistikos straipsniai 1951-1965 (sudarytojai E. Aleksandravičius ir D. Dapkutė). Vilnius: Versus aureus, 2006.

Modernioji lietuvių egzilio proza.J. Mekas, A. Mekas, L. Lėtas, A. Landsbergis. (sudarytoja D. Kuizinienė). Vilnius: Versus aureus, 2006. – 224 p.

„Akiračių“ bibliografija. (sudarytojos I. Poderienė, E. Montvilienė, R. Raišytė). Vilnius: Versus aureus, 2006.

Lietuvos Respublikos emigracijos politika 1920-1940 m. Dokumentų rinkinys (sudarytoja V. Kasperavičiūtė). Vilnius: Versus aureus, 2006.

Mockūnas L. Nelygiagretės paralelės. Publicistika ir kritika (sudarytojos D. Dapkutė, D. Kuizinienė). Vilnius: Versus aureus, 2007.

Lietuvių diplomatija išeivijoje 1940-1991 m. Straipsnių rinkinys (sudarytojos D. Dapkutė, A. Petraitytė). Vilnius: Versus aureus, 2007.

XX a. žmogus: Aleksandro Štromo portretai. Straipsnių rinkinys (sudarytojas L. Donskis). Vilnius: Versus aureus, 2008.

Bučinskytė I. Idealų vedami. Ateitininkai išeivijoje XX a. 5-7 dešimtmečiais. Monografija. Vilnius: Versus aureus, 2008.

Emigracija ir šeima: vaikų ugdymo problemos ir iššūkiai. Straipsnių rinkinys (sudarytojai E. Aleksandravičius, D. K. Kuzmickaitė). Vilnius: Versus aureus, 2008.

Didžiosios Britanijos lietuvių bendruomenė: praeitis, dabartis, ateitis.  Straipsnių rinkinys (sudarytoja D. Dapkutė).  Vilnius: Versus aureus, 2008.
 
Thomas Remeikis. The Lithuanian Phoenix. Studies and Essays. 1940-1990. Vilnius: Versus aureus, 2009.

Janauskas G. Kongresinė akcija: JAV ir Kanados lietuvių politinis lobizmas XX amžiaus 6-9 dešimtmečiais. Monografija. Vilnius: Versus aureus, 2009.
 
Prancūzijos lietuvių bendruomenė: istorija ir dabartis. Straipsnių rinkinys (sudarytojas L. Saldukas). Vilnius: Versus aureus, 2009.
 
Damušis A. Žvilgsnis, nukreiptas į idealų aukštumas : Adolfo Damušio tekstai (sudarytoja I. Strumickienė). Vilnius: Versus aureus, 2009.
Milerytė G. Mažosios Lietuvos lietuvių egziliniai likimai, 1944-1959. Vilnius: Versus aureus, 2009.
Dapkutė D., Kuizinienė D., Laisvas žodis laisvame pasaulyje. Atviro žodžio mėnraštis "Akiračiai" 1968-2005 m.  Monografija. Vilnius: Versus aureus, 2010.
Keblys K., Smulki kritikos rasa: literatūros kritika (sudarytoja D. Kuizinienė). Vilnius: Versus aureus, 2011.
Mašiotas J.J., Nuo Vaitiškių iki Augsburgo: karo metų atsiminimai. (sudarytojas J. Vaičenonis). Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2012.
Vaškelis B. Žvilgsnis iš atokiau. T. III. (sudarytoja D. Kuizinienė). Vilnius: Versus aureus, 2012.
Dapkutė D., Celešiūtė I., Jovaišienė D., Kuzmickaitė D. K., Saldukas L., Ūsaitė K.,  Lietuviai pasaulyje: tautinio identiteto išsaugojimas emigracijoje. Kolektyvinė monografija. Klaipėda: Baltic Printing House, 2012.
 Petraitytė-Briedienė A., Lietuvos diplomatijos tarnybos šefas Stasys Lozoraitis (1940-1983): monografija. Vilnius: Versus aureus, 2012.
Bartusevičius V., Lietuviai DP stovyklose Vokietijoje, 1945-1951. Vilnius: Versus aureus, 2012.
Pokalbiai lietuvių pasaulio pakraštyje: Brazilija. Sud. E. Aleksandravičius, D. K. Kuzmickaitė, I. Celešiūtė, M. Raškauskienė. Vilnius: Versus aureus, 2013.
Aleksandravičius E., Karklo diegas. Lietuvių pasaulio istorija. Vilnius: Versus aureus, 2013.
Ūsaitė K., Pasaulio lietuvių jaunimo sąjunga XX a. 6-9 dešimtmečiais. Monografija. Vilnius: Versus aureus, 2013.
Aleksandravičius E., Lietuvių pasaulio istorijos. Vilnius: Lietuvos rytas, 2014.
Petraitytė-Briedienė A., Tylieji priesaikos riteriai. Lietuvos pasiuntinybė Vašingtone Šaltojo karo metais.Vilnius: Versus aureus, 2015.