Reikalavimai straipsniams

 

Nuo 2006 m. Lietuvių išeivijos instituto leidžiamas akademinis žurnalas Oikos (gr. kalba „namai“) yra skirtas Lietuvos ir kitų kraštų migracijos procesų, migracijos politikos, diasporos istorijos ir kultūros problemoms aptarti. Leidinyje spausdinami originalūs moksliniai ir apžvalginiai straipsniai, recenzijos, archyvinių dokumentų publikacijos. Skatinant tarpdisciplininius tyrimus žurnale publikuojami įvairių mokslo šakų (sociologijos, antropologijos, migracijos politikos istorijos, literatūros istorijos, literatūrologijos, diasporos istorijos, teatrologijos ir kitų sričių) mokslinių tyrimų rezultatai.

Straipsniai skelbiami lietuvių ir anglų kalbomis.

Žurnalui teikiami straipsniai yra recenzuojami dviejų redakcinės kolegijos paskirtų recenzentų. 

Straipsnių apimtis – iki 1 autorinio lanko (40 000 spaudos ženklų), recenzijų – ne mažesnė nei 0,25 autorinio lanko (10 000 spaudos ženklų). Dėl didesnės apimties publikacijų reikia iš anksto susitarti su redakcija. Tekstai redakcijai pateikiami A4 formato Times New Roman12 šriftu, 1,5 eilutės intervalu. 

Straipsniai turi atitikti akademiniams straipsniams keliamus reikalavimus. Juose turi būti suformuluotas mokslinių tyrimų tikslas, pristatyta analizuojamos problemos tyrimų būklė, pateiktos tyrimo išvados, nurodyti šaltiniai ir literatūra. Prie teksto būtina pridėti santraukas ir raktažodžius anglų ir lietuvių kalbomis (600–1000 spaudos ženklų). 

Išnašos pateikiamos puslapio apačioje, numeracija ištisinė. Straipsnio pabaigoje pridedamas literatūros sąrašas.

Straipsniuose citatos išskiriamos dvigubomis kabutėmis nekeičiant šrifto. Lietuviškame tekste nelietuviški asmenvardžiai rašomi originalo kalba laikantis nustatytų svetimvardžių gramatinimo taisyklių (žiūrėti http://www.vlkk.lt/aktualiausios-temos/svetimvardziai/gramatinimas/). Pirmą kartą tekste pateikiamas visas asmens vardas ir pavardė, toliau rašytina tik jo (jos) pavardė. Dažniausiai vartojami vietovardžiai, apie kuriuos žinių galima rasti prieinamose enciklopedijose, lietuvių kalba rašomi tradiciškai, pagal tarimą. Reti ir negirdėti vietovardžių pavadinimai, neturintys transliteracijos, rašomi originalo rašyba.

Straipsnio pabaigoje autorius (-iai) turi nurodyti savo vardą, pavardę, atstovaujamą instituciją, mokslo laipsnį, el. pašto adresą, telefoną.

Tekstus prašome siųsti Vytauto Didžiojo universiteto Lietuvių išeivijosinstitutui el. paštu lii@vdu.ltarba redaktoriaus pavaduotojai Daliai Kuizinienei el. paštu dalia.kuiziniene@vdu.ltKilus neaiškumams prašome kreiptis į Lietuvių išeivijos institutą (S. Daukanto g. 25, LT-44249 Kaunas, el. paštas lii@vdu.lt,tel. (8 37) 327 839)

 

Žurnalas recenzuojamas ir talpinamas tarptautinėse EBSCO Publishing duomenų bazėse http://www.ebscohost.com/

Bibliografiniai aprašai rengiami pagal Čikagos citavimo stiliaus bibliografijos metodą (Chicago: notes and bibliography method).

 

IŠNAŠŲ PAVYZDŽIAI

Knyga: 1 autorius 

Pavardė, Vardas, Knygos antraštė: paantraštė.Leidimo vieta: Leidykla, metai, cituojamas puslapis (-iai). 

1Kiaupa, Zigmantas, Lietuvos valstybės istorija, 2-asis leid. Vilnius: Baltos lankos, 2006, 150–151. 

2Augustinas,Mano motina Monika, iš lotynų kalbos vertė Eugenija Ulčinaitė. Vilnius: Katalikų pasaulis, 1998, 99.

3Shakespeare, William, The Merchant of Venice, ed. A. R. Braunmuller. New York: Penguin Books, 2000, 99.

4Tatarkiewicz, Wladyslaw, Filosofijos istorija, 3 t. Vilnius: Alma littera, 2003.

Vėliau tekste pakartotinai cituojant tą patį šaltinį, išnašoje pateikiamas sutrumpintas bibliografinis aprašas: Autoriaus pavardė, sutrumpintas cituojamo šaltinio pavadinimas (rekomenduojama trumpinti iki 4 žodžių), cituojami puslapiai.

5Kiaupa, Lietuvos valstybės istorija, 64–65. 

6Ibid, 67. 

7Ibid. 

Knyga: 2 arba 3 autoriai

Pavardė1,Vardas1ir Pavardė2, Vardas2,Knygos antraštė: paantraštė, laida. Leidimo vieta: Leidykla, metai, cituojami puslapiai. 

1Vilpišauskas, Ramūnas ir Nakrošis, Vitalis, Politikos įgyvendinimas Lietuvoje ir Europos Sąjungos įtaka. Vilnius: Eugrimas, 2003, 180–181. 

4 ir daugiauknygos autorių

1Almond, Gabriel A. et al., Comparative Politics: A Theoretical Framework, 3rd ed. (New York: Longman, 2001), 24.

Knygos dalis (skyrius)

Pavardė, Vardas, „Knygos dalies / skyriaus antraštė: paantraštė“, in Knygos antraštė: paantraštė.Leidimo vieta: Leidykla, metai, cituojamas puslapis.

1Berenis, Vytautas, „Egodokumentų tyrimai: ištakos, metodai, perspektyvos“, in Egodokumentai ir privati Lietuvos erdvė XVI–XX amžiuje. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2013, 14.

Straipsnis

Pavardė, Vardas, „Straipsnio pavadinimas“, žurnalo pavadinimasnr. (metai), cituojami puslapiai:

1Avinaitė, Eva, „Lietuva viduramžių Europos žemėlapiuose“, Naujasis židinys-Aidai7 (2013), 501.

2Bielinis, Lauras, „Mediatizuota politika – nauja tvarka, nauji veikėjai, nauja galia“, Agora 4 (2016), 30, http://dx.doi.org/10.7220/2424-3663.2016.4.2.

3Zykas, Aurelijus, „The Transforming Aims of Japan’s Post-Cold War Cultural Diplomacy“, Regioninės studijos7 (2013), 123–124.

4Grinius, Antanas, „Sėkmingas Balfo seimas Detroite“,Dirva, 1981 lapkričio 5, nr. 43, 8.

Archyvinis šaltinis

Šaltinio pavadinimas, Archyvas (pirmą kartą pilnas pavadinimas, vėliau – sutrumpintas), fondo/kolekcijos pavadinimas ar nr., aplanko nr., bylos nr., cituojamas puslapis ar lapas:

11943 03 15 VDU Medicinos fakulteto liudijimas nr. 1065, Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA), f. 631, ap. 7, b. 1043, l. 1.

21935 12 05 LR KAM Karo stovio reikalams referento plk. V. Braziulevičiaus slaptas raštas nr. 874 apskričių karo komendantams, LCVA, f. 384, ap. 2, b. 502, l. 12.

31960 05 11 J. Budrio laiškas LDT šefui S. Lozoraičiui, VDU S. ir S. Lozoraičių muziejus, f. 2, ap. 1, b. 5, l. 183–184. 

41954 11 26–27 BALF’o jubiliejinio seimo, vykusio, Hotel Cleveland, protokolas,LTSC/PLA, BALF fondas, d. 5, b. 7, l. 50.

Interneto puslapis

Pavardė, Vardas, „Internetinio puslapio pavadinimas“, Interneto tinklalapio pavadinimas, paskelbta/atnaujinta/žiūrėta data, internetinis adresas: 

1Hand, Becky, „All about Artificial Sweeteners: The Lowdown on Zero-Calorie Sugar Substitutes“, SparkPeople, paskelbta 2004 m. rugsėjo 29 d., http://www.sparkpeople.com/ resource/nutrition_articles.asp?id=289.

2„Bibliografinės nuorodos ir literatūros sąrašai“, Vytauto Didžiojo universiteto biblioteka, atnaujinta 2017 m. vasario 14 d., http://biblioteka.vdu.lt/bibliografines-nuorodos.

3„Chicago-Style Citation Quick Guide“, The Chicago Manual of Style Online, žiūrėta 2017 m. kovo 10 d., http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html.

 

LITERATŪROS SĄRAŠAS

Straipsnio pabaigoje pateikiamas literatūros sąrašas, sudarytas pagal autorių pavardes abėcėlės tvarka (be numeracijos). Jeigu autorių nėra, rikiuojama pagal antraštes, jeigu antraštė prasideda artikeliu (aanthederir kt.) – pagal antrąjį antraštės žodį.

Adamkus, Valdas, Penkeri darbo metai: kalbos, interviu, laiškai. Vilnius: Baltos lankos, 2001.

The American Educator Encyclopedia, a Thoroughly Modern Work Designed to Meet the Needs of Every Age. Edited by Harry Orrin Gillet. [Lake Bluff, IL?]: United Educators, 1954.

Anglų-lietuvių kalbų specialiojo ugdymo žodynas. Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla, 2005.

Books AbroadA Look at Baltic Letters Today, Board of Regents of the University of Oklahoma, 1973, vol. 47, no. 4, žiūrėta 2016 birželio 11 d., https://www.jstor.org/stable/i40003862.

Ilgiewicz, Henryka. „Lenkų visuomenės pastangos įamžinti Vilniuje iškilių asmenybių atminimą XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje“, Kultūrologija18 (2010), 242–257.

Ivask, Ivar, „Baltų egzilio literatūra. Šimtmečio ketvirčio apžvalga“, Aidai, žiūrėta 2016 birželio 6 d., http://www.

aidai.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=224:li&catid=45:7301&Itemid=63.

Kačkutė, Eglė, „Apie kultūrinį (ne)priklausymą“, Šiaurės Atėnai, 2013 m. gruodžio 13 d., žiūrėta 2016 birželio 6 d., http://www.satenai.lt/wp-content/uploads/2013/01/Nr.47-1161-2013-12-13.pdf.

Lietuvos ir Lenkijos diplomatiniai santykiai 1938–1940 metais:dokumentų rinkinys, sud. A. Kasparavičius, P. Libera. Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2013.

„The Occupation and Annexation of Latvia: 1939–1940“, in Documents and Materials, sud. I. Grava-Kreituse, I. Feldmanis, D. A. Loeber, J. Goldmanis, A. Stranga, Riga, 1995, 8–29.

Olney, James, „Autobiography and the Cultural Moment“, in Autobiography: Essays Theoretical and Critical. London: Penguin, 199l, 40–112.