Žurnalas "OIKOS. Lietuvių migracijos ir diasporos studijos"

Žurnalas Oikos skirtas pasaulio lietuvybės, lietuvių migracijos ir emigracijos problemų bei su tuo susijusios politikos analizei, išeivijos istorijos ir kultūros tyrinėjimams publikuoti, skleisti, populiarinti. Žurnalo akiratyje turi rastis vietos rūpesčiams, svarbiems tiek tarptautinei, tiek krašto visuomenei, besidominčiai lietuvių tautos pasaulyje ateitimi. Globalizacijos ir gyvenimo pasaulyje be sienų iššūkiai pasitiko Lietuvą, kaip ir kitas pokomunistines šalis, kultūriškai ir socialiai nepasirengusias. Ekonominiai pereinamojo laikotarpio sunkumai patyrė tokią emigracijos bangą, kurios mastai kol kas nei moksliškai, nei kaip kitaip nėra įvertinti.  

Vakaruose kuriasi naujos ekonominių lietuvių emigrantų bendruomenės, mezgasi nelengvi ryšiai tarp senųjų išeivių ir naujųjų imigrantų. Londone, Čikagoje ir Dubline pradėti leisti laikraščiai skirti naujųjų išeivių poreikiams. Tačiau Lietuvoje nacionaliniu mastu nėra deramai įvertinamos šio spartaus proceso išdavos, rimčiau nesusimąstoma, ką tai reiškia ir ką gali ateityje reikšti mūsų kultūrai ir tapatumui. Kiek daugiau pakalbėta apie ekonomines pasekmes: protų praradimas ir mokesčių nutekėjimas jau įvardinta kaip nacionalinė problema.

Žurnalo Oikos: Lietuvių migracijos ir diasporos studijos misija - atliepti šiems iššūkiams, įsilieti į bendrą Europos Sąjungos migracijos diskursą, palaikyti lietuvybės idėją JAV, Australijos, Didžiosios Britanijos ar kitų kraštų visuomenėse, ankstesnėse ir naujose išeivijos bendruomenėse, kurių geografija itin išsiplėtė. Vadinasi, siekti intelektualiai prisidėti prie mūsų tautinio atsparumo, imuniteto globalizacijai stiprinimo. Lietuvių išeivijos institutui - svarbiausiam mūsų emigracijos ir diasporos tyrimų centrui - kartu su Lietuvos Tautinių mažumų ir išeivijos departamentu imantis leisti šį periodinį, pusmetinį leidinį, ieškota būdų suderinti akademinio pažinimo ir politikos formavimo poreikius. Ši aplinkybė turėtų atsiskleisti straipsniuose ir publikacijose.

Mūsų žurnalo paskirtis turi būti įgyvendinama skelbiant mokslinių tyrimų rezultatus (emigracijos istorija, kultūrinis išeivijos darbas, institucionalizuota lietuvybė - PLB), pristatant didžių išeivijos laimėjimų imigracijos šalyse pavyzdžius, stiprinančius išeivių savigarbą ir tautinį atsparumą. Taip pat siekiama pritraukti Vakaruose gyvenančių intelektualų pajėgas, reikalingas tiek Lietuvos valstybės politikai išeivijos atžvilgiu kryptingai formuoti, tiek padėti pačioms išeivijos bendruomenėms išsilaikyti.

Daug dėmesio skiriama lyginamosioms studijoms, kurios leis žinoti lenkų, rusų ir kitų tautų migracijos tendencijas, numatyti ateities situacijas. Čia būtų spausdinami socialinių, ekonominių ir kultūrinių dabartinio emigracijos proceso stebėjimų rezultatai. Pasiekti užsibrėžtų tikslų viliamės todėl, kad Lietuvoje pamažu įsibėgėja sisteminis emigracijos ir diasporos tyrinėjimas. Pradėti nuoseklūs lietuvių emigracijos istorijos, pasaulio lietuvių gyvenimo ir dabartinių emigracinių procesų tyrinėjimai. Per kelerius metus išaugo mokslinis potencialas, telkiantis socialinių ir humanitarinių mokslų specialistus. Emigrantologijos tyrimai integruoja studijų veiklą: studentai gilinasi į problemą specialių kursų metu, rašo kursinius, bakalaurinius ir magistrinius darbus. Intelektinio potencialo prieaugis yra pastovus ir spartus, leidžiantis kurti labai ambicingus ateities planus.

Lietuvos vyriausybės ir Tautinių mažumų ir išeivijos departamento dedamos pastangos atlikti deramą funkciją pasaulio lietuvybės palaikymui leidžia tikėtis, kad priemonių, idėjų, intelektinių ir finansinių išteklių telkimas kartu su nevyriausybiniame sektoriuje veikiančiomis institucijomis padės įgyvendinti Oikos: Lietuvių migracijos ir diasporos studijos tikslus - prisidėti prie lietuvių tautos stiprėjimo savo žemėje ir pasaulyje.

 

Redakcinė kolegija